•   Chúng tôi trên Facebook
  •   Chúng tôi trên Youtube
  •   Gửi email cho chúng tôi
  • Tìm kiếm nhanh

Tổng đài PABX

Các card mở rộng tổng đài PABX

Giá mời liên hệ

  • Bảo hành : 15 tháng
  • CE8 : Card mở rộng 8 máy nhánh dùng cho tổng đài CP832
  • CO4 : Card mở rộng 4 trung kế dùng cho tổng đài CP832
  • CE-08 : Card mở rộng 8 máy nhánh dùng cho tổng đài CP1696
  • CO-04 : Card mở rộng 4 trung kế dùng cho tổng đài CP1696
Top